Vi har et omfattende serviceprogram, som betyr, å vi kan løse alle oppgaver innenfor rådgivning, installasjon, vedlikehold og sikkerhetsinspeksjoner.
For å deres lekeredskaper holder lengst mulig og å det alltid vil fremstå flott og være et sikkert lekeredskap, anbefaler vi, at nedenstående vedlikeholdsveiledning følges.

30 dager etter nyetablering

Alle bolter, skruer, beslag og bevegelige deler etterstrammes.
Stolper omkring jorden stampes etter.

Hver 3. måned
Alle bolter, skruer, beslag og bevegelige deler etterstrammes og tjekkes for evt. brudd, slitasje og hærverk.
Ver særlig oppmerksom ved redskaper med hyppig slid, som eksempelvis husker, svevebaner m.v.
Grep, beslag til klatrenett, bøyler og andre beslag etterstrammes.
Klatrenett, stiger og andre redskaper i tau etterses for slitasje.
Stammer, bredder, trin og andre elementer, som skaper åbninger i en høyde over 60 cm, etterses for avstand på mellom 9 og 23 cm, samt riper.

Årlig hovedinspeksjon
Minst én gang i året skal det foretas en hovedinspeksjon av alle lekeredskapene. Ved hovedinspeksjonen foretas en visuel vurdering av lekeredskapenes tilstand.
Det anbefales, at denne inspeksjon gjennomføres av en driftsleder med innblikk i gjeldende retningslinjer for lekeredskaper og støtabsorberende fallunderlag til lekeredskaper.
Ved den årlige hovedinspeksjon bør alle punkter i vedlikeholdsveiledningen gjennomgås.
Derutover anbefales det å nedenstående punkter gjennomgås:
Er det tegn på råte og sopp i bærende elementer?
Er lekeredskapene stabile og fastmonterte i jorden?
Er det tegn på at kjeder, beslag, oppheng, sjakler m.v. har brudd, er slitt eller har vert utsatt for hærverk?
Er klatrenett, stiger og andre redskaper i tau slitt?
Er gulve, vanger og trin intakte og fastmonterte?
Er fallunderlag fri for skarpe gjenstander, ugress og andre dele, som kan være til skade for brukerne og har fallunderlaget den rette støtabsorberende egenskap?
Andre forhold som bør bemerkes!

Hvert 2. år
Utover nevnte vedlikeholdsveiledning og inspeksjon anbefales det, at det løpende holdes kontroll med plutselig brudd, slitasje og hærverk.
Hvis det er tegn på brudd, slitasje eller hærverk bør lekeredskapene omgående avsperres, så de ikke er tilgengelige, inntil skadene er utbedret.
Det anbefales at det på lekeplassen gis informasjon om nærmeste telefon, til anvendelse ved alvorlige uheld.
Der skal være gitt et kontaktnummer til den ansvarlige for lekeplassen. det bør være direkte adgang uten hindringer til lekeplassen, for nødhjelp.
Ved uheld tilkaldes nødvendig assistanse og lekeplassen sikres øyeblikkelig mod fortsatt bruk, inntil eventuelle feil er konstateret og utbedret.
Endringer på lekeredskapene og anvendelse av uoriginale reservedele, kan påvirke redskapenes sikkerhet. Endringer av lekeredskapenes utformning bør således kun utføres i samråd med produsenten eller forhandleren.
Ved lekeplasser med intens bruk bør det angivne vedlikehold og inspeksjoner utføres hyppigere og etter behov. Likseå bør lekeredskapers overflate behandles med en oljebasert tregrunning til utendørs bruk etter behov.

Har du spørsmål til ovenstående eller ønsker ytterligere informasjon, er du velkommen til at kontakte oss på 5270 5252.