Herunder finner du våre veiledning og anbefalinger til inspeksjon og vedlikehold av redskaper og lekeplasser.

Inspeksjonsplan
I overensstemmelse med den nye europeiske standard EN 1176 del 7, skal det utarbeides en inspeksjons- og vedlikeholdsplan for lekeredskapene. Planen og andre dokumenter i forbindelse med vedlikehold, inspeksjon og reparasjoner bør oppbevares samlet i en mappe av den ejer/driftsleder, som til daglig er ansvarlig for lekeplassen. Inspeksjonsplanen bør minst inneholde følgende 3 former for inspeksjon: rutinemessig visuel inspeksjon, driftsinspeksjon og årlig hovedinspeksjon.

Rutinemessig visuel inspeksjon
Den rutinemessige visuelle inspeksjon gjør det mulig å identifisere åpenbare farer, som kan oppstå p.g.a. hærverk, bruk eller klimatiske forhold. F.eks. kan farene bestå i glasskår eller andre skarpe gjenstander. For lekeplasser som er utsatt for intens brukeller hærverk, kan en daglig inspeksjon være nødvendig.

Driftsinspeksjon
Driftsinspeksjonen er en mer detaljeret inspeksjon for å kontrollere redskapenes slitasje, funksjon og stabilitet. Denne inspeksjon bør generelt foretas én gang om måneden, men hvis lekeplassen ikke blir brukt så ofte, kan det nedsettes til hver tredje måned.

Årlig hovedinspeksjon
Den årlige hovedinspeksjon foretas med intervaller på høyst 12 mdr. Dette med henblikk på å kontrollere det generelle sikkerhetsnivå for lekeredskaper, fundamenter og underlag, f.eks. værets innflydelse, tegn på råte eller tæring, eventuelle endringer i redskapenes sikkerhetsnivå, som er resultatet av reparasjoner, supplerende eller utskiftede komponenter. Permanent forseglede deler bør vises særlig oppmerksomhet.

Vedlikehold
For å deres lekeredskaper holder lengst mulig og å det alltid vil fremstå flott og være et sikkert lekeredskap, anbefaler vi, å nedenstående vedlikeholdsveiledning følges.

30 dager etter nyetablering
Alle bolter, skruer, beslag og bevegelige deler etterstrammes. Stolper omkring jorden stampes etter.

Hver 3. måned
Alle bolter, skruer, beslag og bevegelige deler etterstrammes og tjekkes for evt. brudd, slitasje og hærverk. Vær særlig oppmerksom ved redskaper med hyppig slid, som eksempelvis husker, svevebaner m.v. Grep, beslag til klatrenett, bøyler og andre beslag etterstrammes. Klatrenett, stiger og andre redskaper i tau etterses for slittasje. Stammer, bredder, trin og andre elementer, som skaper åpninger i en høyde over 60 cm, etterses for avstander på mellom 9 og 23 cm, samt vibasjoner.

Årlig hovedinspeksjon
Minst én gang om året skal det foretas en hovedinspeksjon av alle lekeredskapene. Ved hovedinspeksjonen foretas en visuel vurdering av lekeredskapenes tilstand.
Det anbefales, å denne inspeksjon gjennomføres av en driftsleder med innblikk i gjeldende retningslinjer for lekeredskaper og støtabsorberende fallunderlag til lekeredskaper. Ved den årlige hovedinspeksjon bør alle punkter i vedlikeholdsveiledningen gjennomgås. Derutover anbefales det, å nedenstående punkter gjennomgås:
Er det tegn på råte og sopp i bærende elementer?
Er lekeredskapene stabile og fastmonterte i jorden?
Er det tegn på å kjeder, beslag, oppheng, sjakler m.v. har brudd, er slitte eller har vært utsatt for hærverk?
Er klatrenett, stiger og andre redskaper i tau slitt?
Er gulve, vanger og trin intakte og fastmonterte?
Er fallunderlag fri for skarpe gjenstander, ugress og andre dele, som kan være til skade for brukerne, og har fallunderlaget den rette støtabsorberende egenskap?

Andre forhold som bør bemerkes:
Hvert 2. år
Utover nevnte vedlikeholdsveiledning og inspeksjon anbefales det å holde løpende kontrol ved plutselig brudd, slitasje og hærverk. Endringer på lekeredskapene og anvendelse av uoriginale reservedele, kan påvirke redskapenes sikkerhet. Endringer av lekeredskapenes utformning bør således kun utføres i samråd med produsenten eller forhandleren.

Ved lekeplasser med intens brukbør den angivne vedlikehold og inspeksjon, utføres hyppigere og etter behov. Likeså bør lekeredskaper overflatebehandles med en oljebasert tregrunning til utendørs bruk etter behov.