Herunder har du mulighet for at lese våre forretningsbetingelser.

Priser
Alle priser på siden er eksklusiv moms, frakt og montering.
Ved levering og montering på ikke brofast adresse pålegges ekstrautgifter til dekning av merutgifter.

Tilbud
Hvor intet annet er oppført, er alle tilbud gjeldende i maksimalt 3 måneder. De oppførte leveringstider må betraktes som skjønnsmessige.dettas i øvrig et vanlig forbehold for regne – og skrivefeil.

Betaling
Betaling 8 dager netto kontant ved faktura. Overskrides betalingsfristen beregnes 2% i rente pr. påbegynt måned og i øvrig i henhold til moranteloven.

Montering
Hvor intet annet er oppført, er alle tilbud, muntlige og skriftlige, på monteringsoppgaver basert på normale jordsmonn. Hermed forstås underlag som gress og jord, som kan graves i på normal vis og at jorden har normal bæreevne. I andre tilfelde forbeholder vi oss at få dekket de ekstra omkostninger vi påføres p.g.a. underlagets beskaffenhet. Dette gjelder eksempelvis underlag av asfalt, beton, fliser, stabilgrus eller hvor underlaget er fyllt med murbrokker, betongstein, byggeavfall eller lignende. Kjøper skal innen oppstart, skriftlig og gjerne med tegninger, opplyse oss om eventuelle skjulte forhindringer av enhver type som kabler, telefonledninger, vannledninger, vannrør og lignende. Ekstra omkostninger på monteringen herved dekkes av kjøper.

Anleggsarbeid
Det er kjøpers ansvar at sørge for, at den relevante tekniske forvaltning eller lignende er informeret om og inneforstått med oppførelsen av produktet, og det berettiger ikke til annullering av kjøpet, at dette ikke er behørig gjort. Det forutsettes i våre tilbud og forslag, at kunden selv forestår behovet av fallunderlag til utstyret. Etableringen av dette, er således ikke inkluderet i tilbudet, med mindre dette tydelig fremgår. For ytterligere informasjon herom henvises til våre konsulenter eller DS EN1177. I forbindelse med inn- og utkjørsel av større mengder av jord, asfalt, grus, sand og lignende på bløte underlag som gress, vil det være risiko for slitasje og spor etter kjøring på underlaget. Dette varierer med underlagets tørrhet og bløthet. Hvis intet annet er skrevet i tilbudet vil begrenset reetablering bli gjort av CADO® ved planering av det nedkjørte område med muldjord og ny såing av gres. Skader forårsaget av andre leverandører p.g.a. kjøring med eller levering av materialer til området, eksempelvis transportører, anleggsgartnere og entreprenører er ikke underlagt CADOs ansvar.

Garanti & reklamasjon
Der gis garanti i henhold til dansk kjøpelov.
Vi gir 12 års garanti på robinietre og eg. Ut over den lovpliktige garanti på 2 år gir vi ytterligere 10 års garanti for nedbrytning forårsaget av råte og sopp på tresortene robinie og eg. 5 års garanti på alle 3.-parts deler som rutsjebaner, net, keder mm.
20 års garanti på Citybox og rustfritt stållek. Vi gir 20 års garanti på fabrikasjonsfeil i hovedelementer og 10 års garanti på de øvrige elementer.detgives 3 års garanti på bevegelige dele. CADOs redskaper (lekeplasser) er i hovedsak godkjent og testet av TÜV. Det ytes ingen garanti for mangler oppstått p.g.a. hærverk eller manglende vedlikehold jf. forskrifter om vedlikehold. Det samme gjelder for mangler, som må antas at være en følge av hærverk og vandalisme. Kjøper skal reklamere over mangler straks etter konstatering. Følgeskader på utstyr, som skyldes kjøpers manglende eller forsinkede reklamasjon dekkes ikke. Reklamasjonen skal ske straks ved utstyrets modtagelse og senest 7 dager etter utstyrets modtagelse. Godkjennes en reklamasjon kan selger velge å utbedre mangelen eller fremsende originale reservedele direkte til kundens adresse. Det ytes ikke erstatning for samvær, som skyldes mangelen som tap av arbeidslønn, tapt bruks- og nytteverdi, dagsbøder o.lign.

Vanlig vedlikehold
Der gjøres oppmerksom på at treets friske farge (på lekeplasser) med tiden vil avta, og at det kan komme mindre riper i treet i takt med at dette utsettes for regn og vind og alm. uttørring.detgjøres oppmerksom på, at dette gjelder for alle former for tresorter og er en del av en normal eldingsporses. Mindre knaster kan også forekomme i treet. I det omfang at treets styrke er redusert med mangler til følge, er utskiftning dekket av våre garanti. Vanligvis 14 dager etter oppstilling bør redskapene etterstrammes. Den årlige vedlikehold av lekeplassen, består i en årlig etterstramming av samtlige skruer og bolter, samt en smøring av alt treverk, også under jordoverflaten i 30 cm. dybde med en oliebasert overflatebehandling. Skulledetkomme splinter, hakker eller lignende i tre eller stål, så bør dette avslipes eller avrundes. Konstateresdetunder den årlige service begyndende tegn på råte eller annen form for bakterieangrep skal det straks informeres til CADO. Fallunderlaget bør ofte kontrolleres og rives på plass og evt. fylles opp til det rette nivå. For ytterligere anbefalinger vedr. vedlikehold se venligst selvstendig undermeny Vedlikehold.